agen - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

Agen? ia de Agen? ie de Agen? ie

Conținutul

În conformitate cu legislaţia în vigoare contractele de licenţă privind folosirea obiectelor proprietăţii industriale bazate pe titluri de protecţie, se înregistrează la Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale în continuare -Agenţie.

Account Options

Agenţia nu înregistrează contracte de transmitere a know-how şi licenţe pentru invenţii nebrevetate. Cererea de înregistrare a contractului de licenţă în continuare Agen? ia de Agen?

ie de Agen? ie se depune direct la Agenţie sau prin poştă.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 11 ter y 11 quater, la Agencia podrá procesar datos personales a efectos administrativos.

Pentru înregistrarea contractului, solicitantul trebuie să prezinte la Agenţie: 1 cererea de înregistrare a contractului, întocmităîn limba de stat pe un formular-tip cu referire la un singur contract ; 2 contractul semnat de părţile contractante în trei exemplare ; 3 reproducerea copia titlului de protecţie sau hotărârii de eliberare a acestuia; 4 procura, în cazul în care înregistrarea contractului are loc prin mandatar autorizat; 5 dovada de plată a taxei corespunzătoare.

În cazul depunerii cererii de înregistrare a contractului pentru acordarea sublicenţei, se prezintăşi contractul ce permite părţii de a acorda sublicenţa.

Agen? ia de Agen? ie de Agen? ie

Dacă cererea este depusă de către succesorul în drepturi sau de către moştenitor, la ea se anexează copia autentificată a documentului ce confirmă succesiunea în drepturi sau moştenirea. În cazul înregistrării contractului, solicitantul plăteşte taxa pentru înregistrarea acestuia.

În cazul în care o parte contractantă este persoană fizică sau juridică din Republica Moldova, taxa se achităîn lei.

Este Tessa de agen? It's Tessa of the agency.

Dovada de plată trebuie să conţină numărul de înregistrare al titlului de protecţie şi denumirea serviciului pentru care a fost plătită taxa în cuantumul stabilit.

Dovada de plată a taxei se prezintă odată cu cererea de înregistrare a contractului.

În cazul în care dovada de plată a taxei în cuantumul stabilit n-a fost prezentată odată cu cererea, aceasta se consideră nedepusă. Numele denumirea deţinătorului titlului de protecţie în cerere şi în contract trebuie să fie identic. În cazul nerespectării prevederilor punctelor din prezentul Regulament, examinatorul notifică persoana care a depus cererea ca în termen de două luni de la data primirii notificării să prezinte documentele lipsă sau documentele rectificate.

Totodată termenul de examinare a contractului se prelungeşte corespunzător Site- ul gratuit de dating cu Facebook se calculează de la data primirii ultimului document din cele neprezentate sau rectificate.

Agen? ia de Agen? ie de Agen? ie

Dacăîn termenul indicat documentele interpelate nu sunt prezentate, se ia decizia de refuz a înregistrării contractului şi se expediază pe adresa indicatăîn cerere, iar materialele iniţial prezentate se predau la arhiva Agenţiei şi se păstrează timp de doi ani. În cazul prezentării contractului într-o altă limbă decât cea de stat Agenţia are dreptul să interpeleze traducerea lui, care trebuie prezentată nu mai târziu de două luni de la data primirii interpelării.

Dacă traducerea nu este prezentatăîn termenul indicat, cererea de înregistrare a contractului se consideră nedepusă. Solicitantul poate revoca cererea de înregistrare a contractului. Dacă la data revocării contractul n-a fost înregistrat, cererea de înregistrare a contractului şi materialele anexate se predau la arhiva Agenţiei şi se păstrează timp de doi ani.

Cererea de înregistrare a contractului poate fi revocatăîn baza unei cereri scrise a solicitantului.

Agen? ia de Agen? ie de Agen? ie

Taxa pentru înregistrarea contractului se restituie în cazul în care nu a fost emisă decizia de înregistrare a contractului. Dacă a fost depusă cererea de înregistrare a contractului, Secţia Juridică verificăîn Secţia Registre existenţa şi valabilitatea titlului de protecţie. Secţia Juridicăîn conformitate cu datele din Secţia Registre verifică setul documentelor necesare, respectarea cerinţelor la întocmirea lor, precum şi concordanţa contractului cu prevederile legislaţiei în vigoare şi în termen de două luni ia decizia de înregistrare sau privind refuzul de înregistrare a contractului.

 • Agentii matrimoniale serioase
 • Intalnire de fata Bordeaux
 • Затем изображение на обзорном экране медленно восстановилось.
 • И .
 • Элвину достаточно было сделать лишь небольшое усилие, чтобы вспомнить.

Nu sunt pasibile de înregistrare contractele: -care conţin prevederi ce contravin legislaţiei în vigoare; -care conţin prevederi ce se exclud reciproc.

Nu se admit în contract modificări şi rectificări nestipulate, fără autentificarea părţilor contractante. În baza rezultatelor verificării Agenţia emite decizia de a înregistra contractul sau de a refuza înregistrarea lui şi în termen de 15 zile de la data luării deciziei notifică despre aceasta solicitantul. În baza cererii scrise a solicitantului înregistrarea poate fi suspendată pe un termen nedepăşind 6 luni, dacă la momentul depunerii ei contractul nu a fost înregistrat.

Înregistrarea poate fi suspendată de asemenea în baza unei solicitări corespunzătoare a organelor Agen?

ia de Agen? ie de Agen?

 1. Intalnirea serioasa a omului liber
 2. Dating Girl Toulon.
 3. LISA Dating Site.
 4. Vinei Valenciana gratuita
 5. Doamne cauta barbati pentru casatorie dolhasca
 6. Их маленький лагерь озарился ярким светом.

ie, precum şi în legătură cu unele circumstanţe noi, ce împiedică înregistrarea. Decizia de înregistrare a contractului este semnată de şeful Secţiei Juridice a exemplar al deciziei se p ăstreazăîn Secţia Juridicăîmpreună cu contractul înregistrat, unul Agenţiei. Secţia Registre înscrie informaţia privind înregistrarea contractului în Registrul corespunzător.

În termen de 3 luni de la data emiterii deciziei de înregistrare a contractului Agenţia publicăîn BOPI următoarele date: data înregistrării contractului.